April 26, 2013
Columbia, MO, US

Mizzou Arena
Thank you!